การท่องเที่ยวแบบบวกกับแบบลบ คืออะไร

การท่องเที่ยวแบบบวกกับแบบลบ ถ้านักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศหนึ่ง และนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศนั้น จัดเป็นนักท่องเที่ยว แบบบวกของประเทศนั้น แต่ถ้าคนในประเทศนั้นออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ การท่องเที่ยว ดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวแบบลบสำหรับประเทศนั้น เพื่อช่วยให้การศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะนำมาเป็นแนวทางอ้างอิงใน การศึกษาและวิเคราะห์โต้ด้งนี้

สุรพล ปธานวนิช และคณะ (2536) ได้จัดทำงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ ด้องการท่องเที่ยว พบว่า บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้นมักนิยมที่จะท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย ตลอดจนมี ความพอใจในแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดและโบราณสถานมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่มีอายุสูง (36 ปี ขึ้นไป) มักจะเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวมากกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ ในขณะที่กลุ่มที่มีอายุห้อย มักจะนิยมท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนมากที่สุด เนื่องจากมีอิสระในการท่องเที่ยวและไม่ต้องมีบทบาท หลักในการรับผิดซอบด,อครอบครัว และพบว่าผู้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะท่องเที่ยวทะเล ซึ่ง เป็นการท่องเที่ยวแบบผ่อนคลาย นิยมเข้าพักในโรงแรมและมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวมากกว่า ในขณะที่ผู้มีการศึกษาตํ่ามีความนิยมนี้จะท่องเที่ยวป่าเขา น้ำตก หรือการท่องเที่ยวตามวัดและการ ทำบุญ พฤติกรรมด้งกล่าวอาจอธิบายไดโดยความผูกพันกับเรื่องประเภทของงานที่ทำ และรายได้ ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ โอกาสที่อาจเป็นไปได้ และอำนาจในการซื้อบริการ ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาดีย่อมจะมีรายได้ที่สูง มีแนวโน้มที่จะทำงานใน สำนักงาน มีรายได้ตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ ให้โอกาสได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า

สลักฤทัย เดียวตระกูล (2539) ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านสิงแวดล้อมทางกายภาพที่ล่งผล ต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของมักท่องเที่ยว: กรณีศึกษามักท่องเที่ยวเมืองพัทยา พบว่ามักท่องเที่ยวที่มา หาดเมืองพัทยาทั้งเพศหญิงและเพศชายมีจำนวนใกล้เคียงกัน โดยมีอายุเฉลี่ย 28.5 ปี มี สถานภาพเป็นโสด มีการศึกษาตากว่าระดับปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจการค้า มีรายได้สูง กว่า 8,500 บาทขึ้นไป ส่วนมากมาจากจังหวัดอื่นๆ มักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พึงพอใจในการท่องเที่ยวต่อ สภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณหาดเมืองพัทยา