การรับรู้ข่าวสารของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยว

การรับรู้ข่าวสารของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยว ประเภทเรือสำราญจากการบอกเล่าปากต่อปาก ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความสำคัญต่อ สื่อการประชาสัมพันธ์ทางด้านนี้ให้มาก โดยการรักษาและพัฒนาคุณภาพบริการที่ดีอยู’แล้วให้ดี ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจในการท่องเที่ยวสูงสุดและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ บอกเล่าจากปากต่อปากหลังจากได้มีการใช้บริการประเภทเรือสำราญนี้แล้ว

วิยะดา เสรีวิซยสวัสด (2545) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่อการ บริการของธุรกิจนำเที่ยว ทางเรือส่องแม่น้ำโขง กรณีศึกษาแม่สลองทัวร์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของธุรกิจนำเที่ยวทางเรือร่องแม่น้ำโขงอยู่ใน ระดับปานกลาง โดยมีความชำนาญของกัปตันเดินเรือ ประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลา เดินเรือ พิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรในประเทศไทย เป็นสิงที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจในการท่องเที่ยวมาก ส่วนสิงที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจในการท่องเที่ยวค่อนข้างห้อยได้แก่ ความสะอาดของห้องน้ำ การกำจัด ขยะที่ไม่เหมาะสม และพิธีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน และสปป.ลาว

เสาวนีย์ กันทะแสน (2545) ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว กรณีศึกษาหมู,ห้านรามมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคาดหวังมากต่อ การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวหมู,ห้านร่วมมิตร อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงรายนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวมากต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม ทางการท่องเที่ยวหมู,ห้านร่วมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แต่ในด้านความคาดหวังของ นักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวหมู,บ้านร่วมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกทุกๆ กรณีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ อายุ และภูมิภาคที่ต่างกันมีความคาดหวัง ต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวหมู,บ้านร่วมมิตร อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ อายุ และภูมิภาคที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวหมู,บ้านร่วมมิตร อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ