การสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเเบบง่ายๆ

ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณด่านชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่ สาย จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ และส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกลุ่มนี้สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยไม่ จำเป็นต้องพักด้างคืน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งอาจ เป็นเพราะช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึง เป็นเพียงผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้กับอำเภอแม่สายนั่นเอง เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือ แหล่ง ท่องเที่ยวในอำเภอแม่สายเป็นเพียงพื้นที่ชายแดน นักท่องเที่ยวต้องการเช้ามาหาซื้อสินค้าที่ระลึก เท่านั่น แล้วก็เดินทางกลับหรือเช้าไปพักด้างคืนในอำเภอเมือง ซึ่งอำเภอแม่สายยังขาดการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างคืนได้ รวมถึงสถานที่พักค้างคืน เซ่น โรงแรม หรือรีสอร์ท ยังขาดศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวระดับสูง จะเห็นไค้จากกลุ่ม นักท่องเที่ยวที่ไค้พักค้างคืนในอำเภอแม่สาย ส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นหมู่คณะและพักค้างคืนที่ วัด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อธุรกิจการท่องเที่ยวหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในมูลค่าที่น้อยมาก

ประเด็นความพึงพอใจในเรื่องของประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจต่อประเด็น ต่าง ๆดังกล่าวในระดับที่มาก สาเหตุที่เป็นเซ่นนี้ อาจเป็นเพราะแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่สาย เป็นสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และอำเภอแม่สายยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวยังมีไม่มาก จึงทำให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวยังคงสภาพดี ผู้ที่เดินทางมา ท่องเที่ยวจึงมีความพึงพอใจต่อประเด็นดังกล่าวในระดับที่มาก