การเดินทางเพื่อเจรจาติดต่อธุรกิจหรือเช้าประชุมสัมมนา

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อเจรจาติดต่อธุรกิจหรือเช้าประชุมสัมมนา (Business Tourist / Conference Tourist) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว และอำนาจในการซื้อสูง ถึงแม้จะเดินทางและพักอยู่ไม่นานนัก ต้องการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ต้องการบริการ Secretarial Service จากโรงแรม และนิยมพักในโรงแรมย่าน ธุรกิจ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัว กึ่งทำงานกึ่งไปเที่ยว ไต้แก,

ก. นักท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนและญาติ (The traveler visitingfriends and relatives)
ข. นักหนังล่อพิมพ์ที่เดินทางเพื่อแสวงหาข้อมูล (Oversea journalists)
ค. นักเรียน นักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ (Oversea students)

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยว

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542) กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้บุคคลตัดสินใจเดินทาง ท่องเที่ยวประกอบด้วยเงินหรือค่าใช้จ่าย เป็นสิงแรกที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวจะต้องคิดทันที เพราะการ เดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะใกล้หรือไกลจำเป็นต้องมีเงิน หรืองบประมาณเพื่อใช้จ่ายในต้านต่าง ๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบริการสำหรับสิงอำนวยความสะดวก และการใช้จ่ายซื้อของ เป็นต้น   เวลา เป็นสิ่งที่มีความหมายสำคัญสำหรับผู้เดินทางท่องเที่ยว เพราะว่าแต่ละ บุคคลย่อมอยู่ในสถานภาพทางการประกอบอาชีพที่แตกค่างกัน บางคนอาจใช้เวลาวันหยุดสุด สัปดาห์ เพื่อการท่องเที่ยว แด่บางคนอาจจะต้องรอถึงปัดภาคเรียน หรือบางคนอาจใช้เวลาหลัง ช่วงชีวิตทำงานเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น

ความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ปัจจัยนี้เกิดจากเหตุผล และความรูสึกนึคิด ส่วนตัวอย่างแท้จริง การมีเงินและมีเวลา ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวได้ หากไม่มีความ ตั้งใจจริงที่จะเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวแด,ละคนมีความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวแด,ละ ครั้งต่างกัน ทั้งนี้ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว อาจถูกกระตุ้นโดยสิงต่างๆ เช่น ความ ต้องการเดินทางท่องเที่ยว การเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้เห็น ถึงคุณค่าของการท่องเที่ยว ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง ฤดูกาล สิงอำนวย ความสะดวก ความปลอดภัย และภาพพจน์ทางการท่องเที่ยว เป็นตัน สิงเหล่านี้ทำให้ความตั้งใจที่ จะเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา การท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542) กล่าวว่า จากปัจจัยที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยว ทำ ให้นักท่องเที่ยวมีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบต่าง ๆตังต่อไปนี้