การเเบ่งประเภทของรูปเเบบการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2541) ได้แบ่งวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้งนี้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อพักผ่อน และแสวงหาความเพลิดเพสิน (The Vacation and Leisure Traveler) นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะเดินทางด้วยความสมัครใจ ใช้เงินออม ของตนเอง แสวงหาความเพลิดเพสินนานาประการ และคาดว่าจะได้รับประสบการณ์ที่พึงพอใจในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวประเภทนี้ อาจเดินทางมาเป็นการส่วนตัว 1-3 คน (Foreign Individual Tourist: FIT) หรือเดินทางมาเป็นกลุ่ม (Organized Mass Tourist) โดยการซื้อรายการนำเที่ยวแบบเหมา จ่าย (Package Tour) จากบริษัทนำเที่ยว ในปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวพัฒนาไปมาก ต้องการซื้อ รายการนำเที่ยวที่จัดตามความต้องการของตนเอง (Tailor made Travel) มากกว่าจะเลือกซื้อ

รายการนำเที่ยวที่จัดไว้แล้ว ล้าเป็นไปได้ นักท่องเที่ยวประเภทนี้ยังแบ่งได้อีกตามวัตถุประสงค์และ พฤติกรรมของการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อน (Recreational Tourists) แต่กิจกรรม การท่องเที่ยวอาจไม่เหมือนกัน เช่น บางคนต้องการความสนุกสนาน บันเทิง แต่บางคนต้องการ ความเงียบสงบ นักท่องเที่ยวประเภทนี้มืหลายแบบ เช่น

ก. นักท่องเที่ยวที่ชอบอาบแดด (Sun lovers)
ข. นักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมตื่นเต้น เสี่ยงภัย (Thrill seekers)
ค. นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวและใช้บริการชั้นหนึ่งที่หรูหราฟุ่มเฟือย (High class tourists)
ง. นักท่องเที่ยวที่พักแรม พักผ่อน ในสถานที่ของชนชั้นสูง หรือมี ชื่อเสียงโต่งด้งเท่านั้น (Jetsetters)
จ. นักท่องเที่ยวที่แสวงหาความสันโดษ แกสมาธิศึกษาความหมาย ของชีวิต (Seekers or Escapers)

นักท่องเที่ยวที่แสวงหาความรู้ หรือสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ (Travelers) เดินทางไปในที่ต่างๆ ตามความชอบและความสนใจของตน เช่น

ก. นักมานุษยัวิทยา (Anthropologist) : เดินทางด้วยความสนใจใน การพบปะผู้คนท้องถิ่น ต้องการทดลองอาหาร และพูดภาษาของถิ่นนั้นๆ
ข. นักโบราณคดี หรือนักประวัติศาสตร์ (Archaeologists or Historical Tourists): สนใจด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี อารยธรรมเก่าแก, สถานที่หรือสิ่ง ปรักหักพัง
ค. นักอนุรักษ์นิยม (Conservationist) : เดินทางเพื่อศึกษาและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งที่มืชีวิต และไม่มีชีวิต
ง. นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourist) : เดินทางเพื่อ ศึกษาศิลปวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในแหล่งท่องเที่ยว
จ. นักท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ (Ethnic Tourist) : เดินทางเพื่อศึกษา วิวัฒนาการของมนุษยชาติ เชื้อชาติ วิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่ละชาติ
ฉ. นักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Tourist) : เดินทาง เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ ของธรรมชาติ เมือง ประเทศ ความแตกต่างของอาคารบ้านเรือน ความสะอาด
ช. นักท่องเที่ยวเชิงสำรวจ (Explorers) : เดินทางเพื่อการสำรวจ ชอบการเดินทางที่ผจญภัย หรือท้าทายความสามารถที่จะไปใหัถึง
ซ. นักท่องเที่ยวแบบสมถะ (Drifters) : นักท่องเที่ยวแบบเร่ร่อน หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน ใช้ชีวิตแบบ Hippies ต้องการสัมผัสสิ่งแปลกใหม่ตามความนึกคิดของ ตน
ฌ. นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourists) ะ เดินทางเพื่อดูซมหรือ เล่นกีฬาที่ตนชื่นชอบ เช่น เล่นกอล์ฟ ดำนา
ฎ. นักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health Tourists) ะ เดินทางเพื่อรักษาสุขภาพ เซ่น อาบนํ้าแร่
ฏ. นักท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ศาสนา (Religious Pilgrims) ะ เดินทาง เพื่อปฏิบัติคาสนกิจแสวงบุญ