ข้อมูลลักษณะทั่วไปที่มีต่อรูปแบบในการท่องเที่ยว

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปต่อรูปแบบในการเดินทางมาท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไต้ตอบแบบสอบถาม พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เดินทางมาท่องเที่ยว คือ เพื่อซื้อของที่ระลึก แต่นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือตากว่า กลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถบัส หรือรถทัวร์ และกลุ่มที่พักค้างแรมที่วัด ส่วน ใหญ่มีรูปแบบในการท่องเที่ยวเพื่อชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ยังพบว่า นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์เช่า หรือรถแท็กซี่ ส่วนใหญ่นอกจากรูปแบบในการเดินทางมา ท่องเที่ยวเพื่อซื้อของที่ระลึกแล้ว ยังมีรูปแบบในการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติด้วย โดยที่นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมในสถานที่อื่นๆ เช่นรีสอร์ท หรือเกสเฮาส์ส่วนใหญ่ยังมีรูปแบบใน การท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติด้วยเช่นกัน

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันต่อความพึงพอใจค้านต่างๆผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางต้านรายไต้กับความพึงพอใจทางต้านคุณภาพของ สินค้าและบริการ  พบว่า     นักท่องเที่ยวที่มีรายไต้ ต่ำากว่า  5,000 บาท   มีระดับความพึงพอใจมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีรายไต้ 25,001-35,000 บาท มีระดับความ พึงพอใจน้อยกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางต้านรายไต้กับความพึงพอใจทางต้านราคาของ สินค้าและบริการพบว่า         นักท่องเที่ยวที่มีรายไต้ ตากว่า 5,000 บาท  มีระดับความพึงพอใจมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีรายไต้ 15,001-25,000 บาท มีระดับความ พึงพอใจน้อยกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางต้านรายไต้กับความพึงพอใจทางต้านราคาของ สินค้าและบริการ    พบว่า     นักท่องเที่ยวที่มีรายไต้ ต่ำกว่า 5,000 บาท  มีระดับความพึงพอใจมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 5,000-15,000 บาท มีระดับความพึง พอใจน้อยกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น