ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณด่านชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย วังหวัดเชียงราย พบว่าด้านสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับความพึง พอใจในระดับมากในเรื่องของประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว และความสวยงามของ สถานที่ท่องเที่ยว ด้านการให์บริการของหน่วยงานภาครัฐ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับความพึง พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านประชาชนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในเรื่องของอัธยาศัยไมตรีที่ดีของ ประชาซนในท้องถิ่น ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับความพึง พอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในเรื่องของสินค้าและบริการมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการ ต้านโรงแรม ที่พัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง

ข้อมูลลักษณะทั่วไปต่อเหตุผลในการท่องเที่ยวพม่า

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษะทั่วไปต่อเหตุผลในการเดินทางมาท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไต้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เหตุผลของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วน ใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว คือ เพื่อพักผ่อน แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีอายุตำกว่า 15 ปี กลุ่มที่มี การศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือตากว่า กลุ่มที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ กลุ่มที่มีค่าใข้จ่ายใน การท่องเที่ยวตำกว่า 500 บาท กลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถบัส หรือรถทัวร์ และกลุ่มที่พัก ค้างแรมที่วัด ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อศึกษาหาความรู้ ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน ภาคตะวันตก ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวต้วยเหตุผล คือ ต้องการพบเห็นสิงแปลกใหม่