ทัวร์หลวงพระบาง : โปรแกรมทัวร์ เวียงจันทน์-วังเวียง เขื่อนน้ำงึม-แดนสวรรค์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน 

เวียงจันทน์-วังเวียง เขื่อนน้ำงึม-แดนสวรรค์ 

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก          หนองคาย เวียงจันทร์ วังเวียง

07.00 น.     รอรับคณะที่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว สต๊าฟไกด์ลาวจะทำพิธีต่าง ๆ ให้ท่านจนเรียบร้อย จากนั้นเรา จะนำทุกท่านมุ่งสู่ นครหลวงเวียงจันทร์
08.30 น.      นำท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวง ซึ่งที่มีขนาดสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตร ทุกๆ ปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และกลมกลืนอย่างยิ่ง ชมและนมัสการ อนุสาวรีย์พระไชยเชษฐาธิราช ตั้งอยู่ฐานสูงพระหัตถ์ทรงถือพระแสงดาบคอยทำหน้าที่ปกป้องพระธาตุหลวง
สู่ประตูชัย ชื่นชมกับจุดชมวิวบนประตูชัย ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวทัศน์ได้รอบตัวเมือง ภาพปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัยเป็นเรื่องราว จากกาพย์รามายณะ ประตูชัยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “รันเวย์แนวตั้ง” เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของภาคคอมมิวนิสต์
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว ชื่งอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต)ก่อนที่จะถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร(วัดพระแก้วในปัจจุบัน)
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น.       หลังจากรับประทานอาหารกันจนอิ่มและ นำท่านขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่เมืองวังเวียง ให้ทานชื่นชมกับบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวลาวที่ยังคงเดิมอยู่ (ระยะทางจากเวียงจันทน์ถึงวังเวียงประมาณ 150 กิโลเมตร)
16.30 น.         คณะถึง วังเวียง นำท่านล่องเรือชมความงดงามของน้ำซองได้โดยการนั่งเรือลำเล็กที่คอยรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ริมน้ำซอง (1 ลำ นั่งได้2 ท่าน) ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามชมผาตั้ง ซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียว ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ด้านหน้าของภูเขามีน้ำซองไหลผ่าน ภูเขารูปร่างแปลกตา สลับซับซ้อนสวยงามยิ่งนัก นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยเทือกเขาสวย งามบริเวณริม น้ำซอง สามารถชมบรรยากาศอันสดชื่นของกุ้ยหลินเมืองลาวและเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศอันงดงามที่เป็นธรรมชาติที่สุดแสนโรแมนติก
19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร …… แล้วก็เที่ยววังเวียงยามค่ำคืนกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่ โรงแรมภูอ่างคำ

วันที่สอง         วังเวียง แดนสวรรค์ เขื่อนน้ำงึม

05.00 น.        ตื่นรับอรุณ ทำธุระส่วนตัว พร้อมกระเป๋าเดินทาง
06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ณ รีสอร์ท ที่พัก ……
07.00 น.        พาเที่ยว ถ้ำจัง เมืองท่ามกลางหุบเขาหินปูน อากาศดียามเช้า เมฆหมอกล่อง ลอยหนาแน่น ตามฤดูกาลจนได้ชื่อว่า เป็นกุ้ยหลินเมืองลาว ชมทะเลหมอกยามเช้า และ วิถีชีวิตของชาววังเวียงได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น เดีนทางสู่เขื่อนน้ำงื่ม เขื่อนที่กักเก็บน้ำได้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ที่แหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดของลาว
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เรือแพน้ำงึม
13.00 น.         พาทุกท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนน้ำงื่ม ชมดอนท้าว ดอนนาง และเกาะน้อยใหญ่มากมายภายในเขื่อนน้ำงื่ม แวะชมหมู่บ้านชาวประมง ชมการทำประมงแบบพื้นเมืองของชาวลาว ริมเขื่อนน้ำ
15.00 น.         เดินทางสู่แดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท เก็บกระเป๋าเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมทิวทัศน์อันงดงามของ แดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท หรือ เลือก สนุกกับเกมส์มากมายเช่น แบล็คแจ็ค แบล็คคาร่า รูเล็ท ไฮโลว์ และ สล็อคแมชชินกว่า 70เครื่อง
19.00 น.          รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารสนุกกับกิจกรรมมากมายยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

วันที่สาม          เขื่อนน้ำงึม เวียงจันทน์ หนองคาย

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.          นำท่านออกเดินทางสู่เวียงจันทน์ โดยลัดเลาะลำน้ำงึมอันงดงาม
12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
14.00 น.           จากนั้นพาทุกท่าน ไปวัดศรีเมือง วัดนี้เป็นวัดแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทน์ที่มีประชาชนลาวเดินทางไปสักการะ บูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครเวียงจันทน์
หลังจากนั้น นำท่านสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะ ช๊อปปิ้ง ณ ตลาดลาว ศูนย์การค้า จีน-ลาว Duty Free ที่ด่านไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว กลับสู่ฝั่ง ไทย ด้วยความสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสาคัญ

อัตรานี้รวม
ค่าบริการเอกสารผ่านแดน ไทย – ลาว
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 10 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่ม และ ของว่างตลอดทริปการเดีนทาง
ค่าที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศถ์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ค่าบริการรถนำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าล่องเรือไปถ้ำติ่ง และ ล่องเรือที่แม่น้ำซอง วังเวียง

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าเข้าเหนียวตักบาตร ( กระติ๊บล่ะ 100 บาท )
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัย วงเงิน 400,000 บาท

สำหรับเอกสารในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทาง PASSPORT

 

เงื่อนไขการจอง
เมื่อตกลงจอง ต้องโอนค่ามัดจำการจองเข้ามา 50 %  หลังจากนั้นทางเราจะจองเข้าไป และรอการยืนยันกลับพร้อมชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

  • ยกเลิกเดินทาง ก่อน 30 วัน  ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการท่านล่ะ  2000 บาท
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน  15   – 30 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน  8 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 80 %  ของราคาแพ็คเกจ ในทุกกรณี
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน  7 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

 

เงื่อนไขของทางบริษัท

  • บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่คืนเงินทั้งหมด
  • ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม   ของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม อาทิ การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
  • ไม่รับผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย  งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย