ทัวร์หลวงพระบาง : โปรแกรมทัวร์ หนองคาย – เวียงจันทร์ – หลวงพระบาง 3D2N

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน

หนองคาย – เวียงจันทน์  - หลวงพระบาง

นำท่านท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก มนต์เสน่ห์ของเมืองลาว  วัดเชียงทอง วัดวิซุนราช ล่องเรือชมโขงวิถีชีวิดแบบลาว ถํ้าติ่ง หมู่บ้านต้มเหล้า ซ่างไห
ถนนข้าวเหนียว ตักบาตรข้าวเหนียว ช้อปปิ้งหลากหลาย สินค้าผ้าทอ ชาวไทลื้อ และชาวเขาเผ่าต่างๆ

     

กำหนดการเดินทาง 

วันแรก          หนองคาย เวียงจันทร์ หลวงพระบาง เมืองหลวงเก่า แห่งลาวล้านช้าง ตลาดค่ำ

08.00 น.      ทีมงานของบริษัท รอรับคณะที่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ไกด์ลาวจะทำพิธีต่างในการข้ามแดน ๆ ให้ท่านจน เรียบร้อย จากนั้นเราจะนำทุกท่านมุ่งสู่สู่เมืองหลวงพระบาง
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง ถึงเมืองหลวงพระบาง หลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแว่นแคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำคาน แม่น้ำอู ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ำโขง คือ หลวงพระบาง ปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางมรดกโลก   นำท่าน เข้าที่พัก …… พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี อีกทั้งยังมีร้านเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด
เข้าที่พัก …… พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง       เที่ยวชมเมืองหลวงเก่า แห่งดินแดนล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง พระราชวังหลวง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง ล่องแม่น้ำโขงถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวางสี นมัสการธาตุพูสี บายศรีสู่ขวัญ

05.00 น.       เชิญท่านร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่าง ๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดยามเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว
07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.       นำท่านชม วัดใหม่ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองเหลืองพระบาง ปัจจุบันวัดใหม่ใช้เป็นโรงเรียนปริยัตติธรรม จากนั้นนำชม พระราชวังหลวง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมหอพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์
08.00 น.       นำชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อพระธาตุนี้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาแอ่น โค้งลาดต่ำ ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1–7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในอูปมูง ด้างข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนังทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ (โรง-เมี้ยนโกศ) ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลักโดยช่างเพี้ยตัน ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาไว้จากวัดร้างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนังด้านนอกแกะสลักเรื่องราวของรามเกียรติ์แต่เดิมลงลักปิดทองไว้แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ได้มีการทาสีทองทับลงไป หลังจากนั้นนำท่านลงเรือล่องแม่น้ำโขงประมาณ 2 ชั่วโมงสู่ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความสูงจากระดับน้ำ 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไปอีก 218 ขั้น มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากนับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิสาร ซึ่งเป็นที่เจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชน เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธรูป ในวันขึ้นปีใหม่ลาว และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเจ้ามหาชีวิตในอดีตอีกด้วย
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น.         นำท่านล่องเรือสู่ บ้านซ่างไห หมู่บ้านซ่างไหเป็นหมู่บ้านในชนบทที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงมาเป็นระยะเวลา นานหลายปีมีออาชีพในการหมักเหล้า, สาโทและเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ , กระเบื้องเคลือบเก่า จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงสี ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันน่าประทับใจ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่หลวงพระบาง ถึงหลวงพระบางนำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูง 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น พอตกเย็นเราจะทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นสิริมงคลอันดีแก่การมาเยี่ยมเยือนเมืองหลวงพระบางแห่งนี้
19.30 น.           รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เข้าที่พัก …… พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม            หลวงพระบาง เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ หนองคาย

04.00 น.            ตื่นรับอรุณ ทำธุระส่วนตัว พร้อมกระเป๋า ออกเดินทางสู่ เมืองเวียงจันทน์ ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางสายนี้จัดเป็นเส้นทางลัดเลาะภูเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์
07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า ระหว่างทาง หลังอาหาร ออกเดินทางต่อ
เที่ยง                    แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ที่เมืองวังเวียง
บ่าย                      หลังอาหารเราจะนำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์
16.00 น.            ถึงเวียงจันทน์ในตอนเย็น จากนั้นพาทุกท่านนั่งรถผ่านกลางเมืองเวียงจันทน์ แล้วสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว กลับสู่ฝั่งไทย ด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ
สิ้นสุดการบริการโดยสวัสดีภาพ และ ประทับใจมิรู้ลืม…

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสาคัญ

อัตรานี้รวม
ค่าบริการเอกสารผ่านแดน ไทย – ลาว
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 10 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่ม และ ของว่างตลอดทริปการเดีนทาง
ค่าที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศถ์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ค่าบริการรถนำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าล่องเรือไปถ้ำติ่ง และ ล่องเรือที่แม่น้ำซอง วังเวียง

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าเข้าเหนียวตักบาตร ( กระติ๊บล่ะ 100 บาท )
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัย วงเงิน 400,000 บาท

สำหรับเอกสารในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทาง PASSPORT

 

เงื่อนไขการจอง
เมื่อตกลงจอง ต้องโอนค่ามัดจำการจองเข้ามา 50 %  หลังจากนั้นทางเราจะจองเข้าไป และรอการยืนยันกลับพร้อมชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

  • ยกเลิกเดินทาง ก่อน 30 วัน  ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการท่านล่ะ  2000 บาท
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน  15   – 30 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน  8 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 80 %  ของราคาแพ็คเกจ ในทุกกรณี
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน  7 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

 

เงื่อนไขของทางบริษัท

  • บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่คืนเงินทั้งหมด
  • ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม   ของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม อาทิ การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
  • ไม่รับผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย  งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

สนใจติดต่อซื้อทัวร์พม่าติดต่อได้ที่เรา