ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ บริการการท่องเที่ยวที่จังหวัดหลวงพระบาง

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ที่มีผลต่อใช้บริการการท่องเที่ยวที่จังหวัดหลวงพระบาง

ด้านผลิตกัณฑ์

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.73 โดยปัจจัยย่อยส่วนใหญ่มีผลในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ชื่อเสียงของความ เป็นมรดกโลกของหลวงพระบาง รองลงมาได้แก่ ด้านมีความมั่นคงทางการเมือง และสังคมโดยรวม มีความสงบ ซึ่งทั้งหมดมีผลในระดับมาก

ด้านราคา

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 โดยปัจจัยย่อยเกือบทุกด้านมีผลในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ราคาสินค้าไม,ต้อง ต่อรองราคามาก รองลงมาคือ ราคาสินค้า อาหารและบริการต่าง ๆ ไม,สูงเกินไป สามารถจ่ายไค้ ซึ่งมีผลในระดับมากเช่นกัน และการมีส่วนลดราคานอกฤดูการท่องเที่ยวมีผลในระดับปานกลาง

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

ปัจจัยค้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 โดยปัจจัยย่อยเกือบทุกค้านมีผลในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สามารถ ท่องเที่ยวไต้ด้วยตนเอง รองลงมาคือ สามารถซื้อบริการการท่องเที่ยวจากตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ และสามารถซื้อบริการการท่องเที่ยวไค้อย่างสะดวกเมื่อมาถึง ซึ่งทั้งหมดมีผลในระดับมาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ปัจจัยค้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.22 โดยปัจจัยย่อยเกือบทุกด้านมีผลในระดับปานกลาง ยกเว้นปัจจัยย่อยค้านมีการ โฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีผลในระดับมากและเป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีการแนะนำจากผู้ที่เคยมาใช้บริการ ซี่งมีผลในระดับปานกลาง และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านงาน แสดงสินค้าค้านการท่องเที่ยว มีผลในระดับปานกลาง

ด้านบุคคล

ปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 โดยปัจจัยย่อยทุกด้านมีผลในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพดี รองลงมาคือ ผู้ให้บริการมีจิตบริการ และผู้ให้บริการมีความรู้ มีทักษะในการบริการ ซึ่งทั้งหมดมีผล ในระดับมาก

ด้านลักษณะทางกายภาพ

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.93 โดยปัจจัยย่อยทุกด้านมีผลในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สิ่งดึงดูดทางด้าน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม (สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือน ร้านค้า วัง และวัด) รองลงมาได้แก่ มีความสวยงามทางธรรมชาติ (สภาพธรรมชาติ นาตก แม่’นา) และสภาพรถยนต์ ที่ให้บริการดีและปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดมีผลในระดับมาก

ด้านกระบวนการ

ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 โดยปัจจัยย่อยทุกด้านมีผลในระดับมาก ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การบริการตามสถานที่ต่าง ๆ มีความสะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลารองลงมาคือ มีความพร้อมในการบริการอินเตอร์เน็ต และมีการ แนะนำให้ข้อมูลข่าวสารตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดมีผลในระดับมาก