ปัจจัยที่กำหนดรูปแบบการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย

ปัจจัยที่กำหนดรูปแบบการใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย  ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยคือ เพศของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เซิง ลบกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว คือนักท่องเที่ยวหญิงจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่าเพศ ชาย จากค่าสถิติของอายุนักท่องเที่ยวพบว่าอายุมีความสัมพันธ์เซิงบวกกับค่าจ่ายในการท่องเที่ยว คือ เมื่อนักท่องเที่ยวมีอายุมากขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากขึ้น นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษา ในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี จะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่าระดับการศึกษา อื่น นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพลูกจ้าง หรือพนักงานเอกชน อาชีพรับราชการรัฐวิสาหกิจ อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอาชีพแม่บ้านหรือทำงานในครอบครัว จะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว มากกลุ่มอื่นๆและรายได้ของนักท่องเที่ยว พบว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้นจะมีค่าใช่จ่ายใน การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว หมู,บ้านซาวเขาเผ่าม้ง จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการจัดสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว หมู,บ้าน ชาวเขาเผ่ามีระดับปานกลาง และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งระดับปานกลาง

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และภูมิลำเนา ที่ต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท่องเที่ยวหมู,บ้านชาวเขาเผ่าม้งไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยลำดัญทางสถิติ

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวในด้านอายุ อาชีพ และภูมิลำเนาที่ต่างกันมีความพึง พอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยลำดัญทางสถิติ ปัจจัยส่วน บุคคลของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวต่อการจัด สภาพแวดล้อมในการท่องเที่ยวหมู,บ้านชาวเขาเผ่าบ้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยลำดัญทางสถิติได้กล่าวถึงเหตุผลและแรงจูงใจที่คนไทยหันมาตัดสินใจ เลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมกสิกรรมกึ่ง อุตสาหกรรม ทำให้คนไทยมีความเครียดมากขึ้น คนไทยจึงเริ่มหันมาท่องเที่ยวมากขึ้น เส้นทาง คมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งทางบก นา และอากาศ ความปลอดภัยในการเดินทางมีมากขึ้น สามารถรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว มีสถานประกอบการด้านธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น การมีรายได้ และภาวะแวดล้อมอื่น ๆที่ดีขึ้น แหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศได้พัฒนาให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น มี ความหลากหลายมากขึ้น และการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ไทยเที่ยวไทย เป็นไปอย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากขึ้น