ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ระดับศักยภาพในภาพรวมของสิ่งตึงดูดใจทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับที่ตี เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย มี สภาพภูมิประเทศ ความสวยงามของสภาพธรรมชาติ มีสภาพถูมิอากาศที่แนวสบายเหมาะแก่การเดิน ทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความ ประทับใจ เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตึงลูคนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสลับประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

สิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว จากผลการศึกษาพบว่าระดับศักยภาพทางล้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดย รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ศักยภาพในด้านสถานที่จอดรถมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด กล่าวคือลาน จอดรถในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งรบริเวณ กว้างขวางซึ่งสามารถรองรับกับจำนวนรถชองนักท่องเที่ยวพี่ดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอ มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟ ฟ้า นาประปา โทรศัพท์ ไว้ในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง รวมถึงร้านขายของที่ระลึกไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามสิ๋งที่ควรจะด้องได้รับการปรับปรุงอย่างมากคือห้องสุขาที่สะอาด ลูกสุข ลักษณะ และมีจำนวนที่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาพี่ยมซมแหล่งท่องเที่ยวแด่ละแห่ง ในแต่ละวันให้ได้รับความสะดวกสบาย

ค. เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว           กล่าวถึงรายละเอียดในประเด็นเกี่ยวกับความ

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ความชัดเจนของป้ายบอกทาง สภาพของถนน รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของยานพาหนะทุกประเภท

จากผลการศึกษาพบว่าความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางไปยังแหล่งท่อง เที่ยวแต่ละแห่งมีศักยภาพมากที่สุด เนื่องมาจากในปัจจุบันรัฐบาลไค้เล็งเห็นความสำคัญกับการจัด การเกี่ยวกับสาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนในทุก ๆ พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างชงใน จังหวัดเชียงใหม่ที่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้นการสร้างถนนที่สามารถเฃ้ถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยเป็นสิ่ง สำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นความชัดเจนของ ป้ายบอกทางที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และสภาพของถนนที่อยู่ในสภาพลีไมชารุด ก็เป็นปัจจัยที่ สำคัญพี่ทาให้การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปฟางสะดวก  รวดเร็ว                ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น ๆ ให้ดีขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อนำผลของแต่ละประเด็นมาหาค่าเฉลี่ยทั้งหมด ผลของระดับศักยภาพทาง ค้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังคงด้องมีการพัฒนาและปรับ ปรุงในส่วนที่ยังไม่ได้มาตรฐานให้ดีขึ้นต่อไปจากผลการศึกษาสามารถอภิปรายในรายละเอียดของศักยภาพแต่ละค้านโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เที่ยวข้องได้ตังต่อไปนี้ 5.2.1 ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงลีทา