ทัวร์หลวงพระบาง : โปรแกรมทัวร์ หนองคาย – เวียงจันทร์ – วังเวียง – หลวงพระบาง 4D3N

โปรแกรมทัวร์  4 วัน 3 คืน  

หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง  หลวงพระบาง

 

นำท่านท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก มนต์เสน่ห์ของเมืองลาว  วัดเชียงทอง วัดวิซุนราช ล่องเรือชมโขงวิถีชีวิดแบบลาว ถํ้าติ่ง หมู่บ้านต้มเหล้า ซ่างไห
ถนนข้าวเหนียว ตักบาตรข้าวเหนียว ช้อปปิ้งหลากหลาย สินค้าผ้าทอ ชาวไทลื้อ และชาวเขาเผ่าต่างๆ

 

   

กำหนดการเดินทาง

วันแรก          หนองคาย เวียงจันทร์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว หนองคาย พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย วังเวียง

08.00 น.     ทีมงานของบริษัท  รอรับคณะที่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ไกด์ลาวจะทำพิธีต่างในการข้ามแดน ๆ ให้ท่านจนเรียบร้อย จากนั้นเราจะนำทุกท่านมุ่งสู่ นครหลวงเวียงจันทร์
09.00 น.     นำท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวง ซึ่งที่มีขนาดสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตร ทุกๆ ปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสองชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และกลมกลืนอย่างยิ่ง ชมและนมัสการ อนุสาวรีย์พระไชยเชษฐาธิราช ตั้งอยู่ฐานสูงพระหัตถ์ทรงถือพระแสงดาบคอยทำหน้าที่ปกป้องพระธาตุหลวง สู่ประตูชัย ชื่นชมกับจุดชมวิวบนประตูชัย ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวทัศน์ได้รอบตัวเมือง ภาพปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัยเป็นเรื่องราว จากกาพย์รามายณะ ประตูชัยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “รันเวย์แนวตั้ง” เป็น อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของภาคคอมมิวนิสต์
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น.      หลังจากรับประทานอาหารกันจนอิ่มและ นำท่านขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่เมืองวังเวียง ให้ท่านชื่นชมกับบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวลาวที่ยังคงเดิมอยู่ (ระยะทางจากเวียงจันทน์ถึงวังเวียงประมาณ 150 กิโลเมตร)
16.00 น.       คณะถึง วังเวียง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามชมผาตั้ง ซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียว ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ด้านหน้าของภูเขามีน้ำซองไหลผ่าน ภูเขารูปร่างแปลกตา สลับซับซ้อนสวยงามยิ่งนัก นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยเทือกเขาสวย งามบริเวณริม น้ำซอง สามารถชมบรรยากาศอันสดชื่นของกุ้ยหลินเมืองลาวและเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศอันงดงามที่เป็นธรรมชาติที่สุดแสนโรแมนติก และจากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงดงามของน้ำซองได้โดยการนั่งเรือลำเล็กที่คอยรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ริมน้ำซอง (1 ลำ นั่งได้2 ท่าน)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก_________________
19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร …… เที่ยววังเวียงยามค่ำคืนกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง          วังเวียง หลวงพระบาง เมืองหลวงเก่า แห่ง ลาวล้านช้าง ถ้ำจัง นมัสการธาตุพูสี ตลาดค่ำ

05.00 น.         ตื่นเช้า ทำธุระส่วนตัว พร้อมกระเป๋าเดินทาง   พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ณ รีสอร์ท ที่พัก ……
07.00 น.         นำท่าน เที่ยว ถ้ำจัง เมืองท่ามกลางหุบเขาหินปูน อากาศดียามเช้า เมฆหมอกล่อง ลอยหนาแน่น ตามฤดูกาลจนได้ชื่อว่า เป็นกุ้ยหลินเมืองลาว ชมทะเลหมอกยามเช้า และ วิถีชีวิตของชาววังเวียงได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาขึ้นรถเดินทางกันต่อ ผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นเส้นทาง ประวัติศาสตร์ แวะหมู่บ้านชาวเขาต่างๆ เช่น สี่แยกภูคูณ กิ่วกระจำ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( ที่ภูเพียงฟ้า )
13.00 น.          หลังอาหารเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง หลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแว่นแคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำคาน แม่น้ำอู ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ำโขง คือ หลวงพระบาง ปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางมรดกโลก
17.00 น.          ถึงหลวงพระบางนำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจำปา ลาว (ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูง 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
19.00 น.           รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร     หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี อีกทั้งยังมีร้านเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด
เข้าที่พัก …… พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม          เที่ยวชมเมืองหลวงเก่า แห่งดินแดนล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง พระราชวังหลวง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง ล่องแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวางสี

05.00 น.         ตื่นเช้า ทำธุระส่วนตัว
06.00 น.          เชิญท่านร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่าง ๆจะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดยามเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว
07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.         นำท่านชม วัดใหม่ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองเหลืองพระบาง ปัจจุบันวัดใหม่ใช้เป็นโรงเรียนปริยัตติธรรม จากนั้นนำชม พระราชวังหลวง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมหอพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์
08.00 น.         นำชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อพระธาตุนี้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาแอ่น โค้งลาดต่ำ ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1–7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในอูปมูง ด้างข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนังทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ (โรง-เมี้ยนโกศ) ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลักโดยช่างเพี้ยตัน ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาไว้จากวัดร้างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนังด้านนอกแกะสลักเรื่องราวของรามเกียรติ์แต่เดิมลงลักปิดทองไว้แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ได้มีการทาสีทองทับลงไป
หลังจากนั้นนำท่านลงเรือล่องแม่น้ำโขงประมาณ 2 ชั่วโมงสู่ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความสูงจากระดับน้ำ 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไปอีก 218 ขั้น มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากนับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิสาร ซึ่งเป็นที่เจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชน เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธรูป ในวันขึ้นปีใหม่ลาว และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเจ้ามหาชีวิตในอดีตอีกด้วย
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น.          นำท่านล่องเรือสู่ บ้านซ่างไห หมู่บ้านซ่างไหเป็นหมู่บ้านในชนบทที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงมาเป็นระยะเวลา นานหลายปีมีออาชีพในการหมักเหล้า, สาโทและเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ , กระเบื้องเคลือบเก่า จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงสี ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันน่าประทับใจ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่หลวงพระบาง พอตกเย็นเราจะทำพิธีบายศรีสู่ขัวญเป็นสิริมงคลอันดีแก่การมาเยี่ยมเยือนเมืองหลวงพระบางแห่งนี้
17.30 น.           รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เข้าที่พัก …… พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่               เวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ หนองคาย

03.30 น.       ตื่นเช้า วันนี้ตื่นเช้ากันซักนิด ทำธุระส่วนตัว พร้อมเตรียมกระเป๋าออกเดินทาง
04.30 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองเวียงจันทน์แวะทานอาหารเช้าที่ กิ่วกระจำ ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางสายนี้จัดเป็นเส้นทางลัดเลาะภูเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น.       ออกเดินทางมายังเมืองเวียงจันทน์
17.00 น.       ถึงเวียงจันทน์ในตอนเย็น จากนั้นพาทุกท่านนั่งรถผ่านกลางเมืองเวียงจันทน์ แล้วสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว กลับสู่ฝั่งไทย ด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ สิ้นสุดการบริการโดยสวัสดีภาพ และ ประทับใจมิรู้ลืม…

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสาคัญ

อัตรานี้รวม
ค่าบริการเอกสารผ่านแดน ไทย – ลาว
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 10 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่ม และ ของว่างตลอดทริปการเดีนทาง
ค่าที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศถ์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ค่าบริการรถนำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าล่องเรือไปถ้ำติ่ง และ ล่องเรือที่แม่น้ำซอง วังเวียง

 

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าเข้าเหนียวตักบาตร ( กระติ๊บล่ะ 100 บาท )
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัย วงเงิน 400,000 บาท

สำหรับเอกสารในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทาง PASSPORT

 

เงื่อนไขการจอง
เมื่อตกลงจอง ต้องโอนค่ามัดจำการจองเข้ามา 50 %  หลังจากนั้นทางเราจะจองเข้าไป และรอการยืนยันกลับพร้อมชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

  • ยกเลิกเดินทาง ก่อน 30 วัน  ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการท่านล่ะ  2000 บาท 
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน  15   – 30 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี 
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน  8 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 80 %  ของราคาแพ็คเกจ ในทุกกรณี
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน  7 วัน ก่อนการเดินทาง   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

 

เงื่อนไขของทางบริษัท

  • บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่คืนเงินทั้งหมด
  • ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม   ของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม อาทิ การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
  • ไม่รับผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย  งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย