Articles Posted in the " การเดินทางท่องเที่ยว " Category

 • การสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเเบบง่ายๆ

  การสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเเบบง่ายๆ

  ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณด่านชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่ สาย จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ และส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกลุ่มนี้สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยไม่ จำเป็นต้องพักด้างคืน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งอาจ เป็นเพราะช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึง เป็นเพียงผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้กับอำเภอแม่สายนั่นเอง เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือ..


 • ข้อมูลลักษณะทั่วไปที่มีต่อรูปแบบในการท่องเที่ยว

  ข้อมูลลักษณะทั่วไปที่มีต่อรูปแบบในการท่องเที่ยว

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปต่อรูปแบบในการเดินทางมาท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไต้ตอบแบบสอบถาม พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เดินทางมาท่องเที่ยว คือ เพื่อซื้อของที่ระลึก แต่นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือตากว่า กลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถบัส หรือรถทัวร์ และกลุ่มที่พักค้างแรมที่วัด ส่วน ใหญ่มีรูปแบบในการท่องเที่ยวเพื่อชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม..


 • ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว

  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว

  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณด่านชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย วังหวัดเชียงราย พบว่าด้านสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับความพึง พอใจในระดับมากในเรื่องของประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว และความสวยงามของ สถานที่ท่องเที่ยว ด้านการให์บริการของหน่วยงานภาครัฐ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับความพึง พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านประชาชนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง..


 • การรับรู้ข่าวสารของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยว

  การรับรู้ข่าวสารของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยว

  การรับรู้ข่าวสารของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยว ประเภทเรือสำราญจากการบอกเล่าปากต่อปาก ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความสำคัญต่อ สื่อการประชาสัมพันธ์ทางด้านนี้ให้มาก โดยการรักษาและพัฒนาคุณภาพบริการที่ดีอยู’แล้วให้ดี ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจในการท่องเที่ยวสูงสุดและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ บอกเล่าจากปากต่อปากหลังจากได้มีการใช้บริการประเภทเรือสำราญนี้แล้ว วิยะดา เสรีวิซยสวัสด (2545) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่อการ บริการของธุรกิจนำเที่ยว..


 • ปัจจัยที่กำหนดรูปแบบการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย

  ปัจจัยที่กำหนดรูปแบบการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย

  ปัจจัยที่กำหนดรูปแบบการใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย  ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยคือ เพศของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เซิง ลบกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว คือนักท่องเที่ยวหญิงจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่าเพศ ชาย จากค่าสถิติของอายุนักท่องเที่ยวพบว่าอายุมีความสัมพันธ์เซิงบวกกับค่าจ่ายในการท่องเที่ยว คือ เมื่อนักท่องเที่ยวมีอายุมากขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากขึ้น นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษา ในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี จะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่าระดับการศึกษา..


 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

   “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ” จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวเพื่อด้องการพักผ่อนเป็นเหตุผลสำตัญที่สุด และเห็นว่าประเทศ ไทยมีจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย         โดยมีโทรทัศน์เป็นลือที่สำคัญที่สุดที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล ต่อนักท่องเที่ยวซาวไทยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศลำดับต่อมาคือ งบประมาณ ค่าครองชีพ ระยะเวลา การเตรียมความพร้อม ระยะทาง สิงอำนวยความสะดวกต่างๆ..


 • การท่องเที่ยวแบบบวกกับแบบลบ คืออะไร

  การท่องเที่ยวแบบบวกกับแบบลบ คืออะไร

  การท่องเที่ยวแบบบวกกับแบบลบ ถ้านักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศหนึ่ง และนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศนั้น จัดเป็นนักท่องเที่ยว แบบบวกของประเทศนั้น แต่ถ้าคนในประเทศนั้นออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ การท่องเที่ยว ดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวแบบลบสำหรับประเทศนั้น เพื่อช่วยให้การศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะนำมาเป็นแนวทางอ้างอิงใน การศึกษาและวิเคราะห์โต้ด้งนี้ สุรพล ปธานวนิช และคณะ..


 • รูปเเบบของการท่องเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน

  รูปเเบบของการท่องเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน

  1.การท่องเที่ยวส่วนบุคคล ได้แก่ การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจัดขึ้นสำหรับ ตัวเองกับครอบครัว หรือล่าหรับตัวเองกับกลุ่มเพื่อน โดยใช้รถส่วนตัว หรือเช่ารถบัส ซึ่งสามารถ กำหนดสถานที่ท่องเที่ยว เวลาเดินทางที่จะเดินทางไปได้ด้วยตัวเอง หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ สามารถทำได้ตามที่ปรารถนา 2.การท่องเที่ยวแบบทัวร์ หรือบริษัทนำเที่ยว ได้แก่..


 • การเเบ่งประเภทของรูปเเบบการท่องเที่ยว

  การเเบ่งประเภทของรูปเเบบการท่องเที่ยว

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2541) ได้แบ่งวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อพักผ่อน และแสวงหาความเพลิดเพสิน (The Vacation and Leisure Traveler) นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะเดินทางด้วยความสมัครใจ..


 • การเดินทางเพื่อเจรจาติดต่อธุรกิจหรือเช้าประชุมสัมมนา

  การเดินทางเพื่อเจรจาติดต่อธุรกิจหรือเช้าประชุมสัมมนา

  นักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อเจรจาติดต่อธุรกิจหรือเช้าประชุมสัมมนา (Business Tourist / Conference Tourist) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว และอำนาจในการซื้อสูง ถึงแม้จะเดินทางและพักอยู่ไม่นานนัก ต้องการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ต้องการบริการ Secretarial Service จากโรงแรม..