Articles Posted in the " ไม่มีหมวดหมู่ " Category

 • การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

  การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

  ในปี 2546 มีประชาชนชาวไทยประมาณหนึ่งในสามที่วางแผนการเดินทางท่องเที่ยว ภายในประเทศไว้ตั้งแต่ด้นปี สาเหตุจูงใจซึ่งสำคัญที่สุดที่มีการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศคือ การประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวฯ รองลงมาคือ เสียค่าไข้จ่ายน้อยกว่าเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีความปลอดภัยมากกว่าตามลำดับ จังหวัดที่มีการวางแผน จะไปเที่ยวกันมากคือ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี กาญจนบุรี..


 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบัน

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบัน

  ปัจจุบันกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยได้พัฒนาขยายคัว และมีความ หลากหลายในโครงการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก จนเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาท สำคัญในการสร้างรายได้หลักให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย จากข้อมูลการรายงานสถิติ ประจำปี 2545 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ระบุถึงรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวน เงิน 323,484 ล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546)..


 • ประวัติศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา สมัยรัชกาลที่ 1

  ประวัติศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา สมัยรัชกาลที่ 1

  สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงจัดการปกครองหัวเมืองทางแผ่นดินสูงตอนริมแม่น้ำโขง เป็นประเทศราช 3 เมือง คือ เมืองเวียงจันทร์ เมืองนครพนม และเมืองนครจำปาศักดิ์ ให้เมือง นครราชสีมาปกครองเมืองเขมรป่าดงและหัวเมืองดอนที่ไม่ได้ขึ้นต่อ..


 • นครราชสีมาในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

  นครราชสีมาในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

  รัชกาลที่ 4 เมืองนครราชสีมามีความเจริญมากขึ้น เป็นศูนย์กลางการค้าขายของหัวเมือง ทางตะวันออก เพราะมีสินค้าที่พ่อค้าต้องการมาก เซ่น หนังสัตว์ เขาสัตว์นอแรดงา และไหมพวก พ่อค้าเดินทางมาซื้อสินค้าเหล่านี้แล้วส่งไปจำหน่ายที่กรุงเทพฯ และซื้อสินค้าจากกรุงเทพฯ มา จำหน่ายในหัวเมืองตะวันออก โดยตลาดกลางอยู่ที่เมืองนครราชสีมาในรัชกาลนี้..


 • ประวัติจังหวัดนครราชสีมาเมืองนครราชสีมา

  ประวัติจังหวัดนครราชสีมาเมืองนครราชสีมา

  ประวัติจังหวัดนครราชสีมาเมืองนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง ใต้ ในท้องที่อำ๓อสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบันประมาณ 31 กิโลเมตรคือ เมือง”โคราช”หรือ”โคราฆะ,’กับเมือง”เสมา”ทั้งสองเมืองตังกล่าว เคยเจริญ รุ่งเรืองมาก ในสมัยขอมแต่ปัจจุบันเป็นเมืองร้าง ตั้งอยู่ริมฝังลำตะคอง สมัยกรุงศรีอยุธยา ใน..


 • แนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

  แนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

  แนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการใช้ทรัพยากรและศักย ภาพของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างรายไต้ให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรและบริษัทนำเที่ยว และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในทศทางใหม่ของการกีฬาสู่สายตาของประชาชนและนักท่องเที่ยว และเป็นการช่วยประเทศในการพัฒนา คือ การช่วยทางต้านการสร้างรายไต้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จากการที่สนามกีฬาหรือศูนย์กีฬาต่าง ๆ ไต้มีการจัดการให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาเกิดขึ้นและ ห้วยการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทางการกีฬาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ความรู้   ความสามารถ รวมถึงทักษะทางการกีฬาของแต่ละบุคคล ในการคอยให้กำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมทาง การกีฬาซึ่งจะสามารถทำให้แนวคืคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาประสบผลสำเร็จแต่ทั้งนี้ย่อมต้อง..


 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

  จากความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 99 มีความคิดเห็นต่อสักยภาพการท่อง เที่ยวเชิงกีฬาในทางบวก ไม่ว่าจะเป็นในต้านสถานที่ทางการกีฬา สถานที่ทางการท่องเที่ยวและมี ความคิดเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แต่ในการเตรียม ทารในต้านความพร้อมของอุปกรณ์การกีฬา บุคลากรทางการกีฬารวมถึงการประสานงานในการจัด การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระยะเริ่มต้นยังอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการในหลาย ๆ ต้าน ซึ่งควรจะไต้มีการจัดการอย่างเป็นระบบและทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการ..


 • ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงในจังหวัดเชียงใหม่

  ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงในจังหวัดเชียงใหม่

  ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงในจังหวัดเชียงใหม่ตามวัตลุประสงค์ที่ตั้งไว้ตังรายละเอียดต่อไปนี้จากผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบทามส่วนใหญ่ได้คะแนนของระดับศักยภาพทางด้าน สถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังภายของสนามกีฬาและศูนย์กีฬาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม อยู่ไนระดับดีไม,ว่าจะเป็นบริเวณที่กว้างขวางของพื้นที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย สภาพบรรยากาศ ที่ดี ปลอดโปร่ง เหมาะแก่การออกกำลังกายซึ่งถือเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งในการร่วมกิจกรรมกีฬา เพราะถ้าหากไม่มีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกายที่เหมาะสมและกว้างขวางพอแล้วก็อาจทำ ได้คนมองข้ามการออกกำลังกายไปได้ ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามคือการจัด ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้ในบริเวณสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย..


 • การศึกษาเรื่องศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

  การศึกษาเรื่องศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

  การศึกษาเรื่องศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นการศึกษา ที่มุ่งศึกษาถึงศักยภาพทางด้านการกีฬาและศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นสำคัญที่นำมาทำการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพทางด้านการกีฬาคือสถานที่เล่นกีฬาและออก ทำลังกาย อุปกรณ์กีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ส่วนประเด็นที่นำมาทำการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพ ทางด้านการท,องเที่ยวคือ องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอำนวยความ สะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยการใช้แบบสอบถามและโดยการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยว การศึกษาเรึ๋อง ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดวัตลุประสงค์..


 • รูปเเบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

  รูปเเบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

  กีฬาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของสังคม การละเล่นต่าง ๆ เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์และไต้ พัฒนามาเป็นรูปแบบของกีฬาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรม การเมือง การศึกษา การเศรษฐกิจและถิ่นๆ ในสังคม นักสังคมวิทยา Dunlop , 1969 กล่าวว่า เกมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการในบางสังคมมีบทบาทสำคัญในการที่จะเอื้อให้เกิด..