Recent Posts

 • ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม

  ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม

  ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบของการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งปฏิบัติ ยืดถือสืบทอดต่อกันมาตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆที่มืผลต่อการดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไป ท่องเที่ยวยังพื้นที่นั้น เช่น สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบท หมู่บ้านชาวเขา ตลาดน้ำ ศูนย์ วัฒนธรรม สวนสนุก..


 • การทำการตลาดท่องเที่ยว

  การทำการตลาดท่องเที่ยว

  การตลาดท่องเที่ยว การที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนั้น จะด้อง มีการตลาดท่องเที่ยวเพื่อชักนำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งการตลาดท่องเที่ยวหมายถึง ความพยายามที่จะทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของ ตน แล้วอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและใช้บริการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว นั้น โดยการตลาดท่องเที่ยวอาจทำได้ 2 วิธี ด้งนี้ การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว หมายถึงการให้ความรู้..


 • 5 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว

  5 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2541) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของการ ท่องเที่ยวประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ที่มีความสัมพันธ์กัน คือ 1) นักท่องเที่ยว      เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการท่องเที่ยว   ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นไม่ได้..


 • ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว

  ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว

  สิ่งสำคัญในการสนองความต้องการของนักเดินทางเพื่อให้นักเดินทางเกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยว คือ ทำการค้นหาว่านักเดินทางมีความต้องการหรือมีความเป็นอะไร แล้วจึงสนองความต้องการและความ จำเป็นนั้น ซึ่งระดับความต้องการของนักเดินทางแด่ละคนจะแตกต่างกัน แด่ความต้องการพื้นฐานกังคง คล้ายคลึงกันไม่ว่านักเดินทางจะเป็นบุคคลใดก็ตามซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยวประกอบด้วย ความต้องการในตัวแพ็คเกจทัวร์หรือบริการ ซึ่งนักเดินทางคาดหวังที่จะไค้รับแพ็คเกจทัวร์ที่ตรง กับความต้องการ และบริการที่รวดเร็ว แพ็คเกจทัวร์หรือบริการไม่บกพร่อง เสียหาย หรือชำรุด..


 • แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว

  แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว

  แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว Shelly (1975) ได้กล่าวไว้ว่า ความพอใจเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยความรู้สึก 2 แบบ ของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้ในทางลบ ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความสุข เห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้ที่สลับซับซ้อน..


 • การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

  การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

  ในปี 2546 มีประชาชนชาวไทยประมาณหนึ่งในสามที่วางแผนการเดินทางท่องเที่ยว ภายในประเทศไว้ตั้งแต่ด้นปี สาเหตุจูงใจซึ่งสำคัญที่สุดที่มีการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศคือ การประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวฯ รองลงมาคือ เสียค่าไข้จ่ายน้อยกว่าเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีความปลอดภัยมากกว่าตามลำดับ จังหวัดที่มีการวางแผน จะไปเที่ยวกันมากคือ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี กาญจนบุรี..


 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบัน

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบัน

  ปัจจุบันกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยได้พัฒนาขยายคัว และมีความ หลากหลายในโครงการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก จนเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาท สำคัญในการสร้างรายได้หลักให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย จากข้อมูลการรายงานสถิติ ประจำปี 2545 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ระบุถึงรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวน เงิน 323,484 ล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546)..


 • หลักการออกแบบโปสเตอร์เชิงท่องเที่ยว

  หลักการออกแบบโปสเตอร์เชิงท่องเที่ยว

  พิจารณาเสียก่อนว่าจะทำโปสเตอร์ให้บุคคลกลุ่มใด เช่น เกษตรกรชาวไร่ซาวนาพ่อค้า นักอุตสาหกรรม นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ เพื่อจะได้จัดทำให้ถูกกับความมุ่ง หมายวางเค้าโครง ร่างรูปแบบเคร่าๆลงในกระดาษร่างเสียก่อนอย่างง่าย ๆ และซัดเจน กำหนดขนาดจริงเสียด้วย..


 • ความประทับใจในการพาดหัวโฆษณาท่องเที่ยว

  ความประทับใจในการพาดหัวโฆษณาท่องเที่ยว

  ความประทับใจในการพาดหัว (Headline) ในการเขียนข้อความโฆษณาท่องเที่ยว จำเป็นจะต้องมีพาดหัวเสมอ เพราะพาดหัวเป็นส่วนที่เด่นที่สุดในประเภทของข้อ ความโฆษณาท่องเที่ยว มีไว้เพื่อให้สะดุดตาสะดุดใจ ชวนให้ติดตามอ่านเรื่องราวต่อไป ลักษณะของพาดหัวที่ดี ควรจะมีขนาดตัวอักษรโตหรือเด่น เป็น ข้อความที่ลัน กะทัดรัด ซวนให้น่าคดหรือน่าติดตามอ่านต่อไป พาดหัวรอง..


 • ลักษณะการวางแผนการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

  ลักษณะการวางแผนการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

  ลักษณะการวางแผนการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว ความสำคัญของการวางแผนการ ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวแผนการประชาสัมพันธ์เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนการดำเนินงาน ของสถาบันองค์กรและกิจกรรมหรือเหตุการณ์พิเศษเพื่อให้เกิดผลตามที่หน่วยงานต้องการ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวยังควบคลุมแผนการเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเดินทางที่มีต่อ การดำเนินงานของสถาบัน องค์กรกลยุทธ์ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวว่ามีแนวทางที่ต้อง ปฏิบัติดังนี้การกำหนดบทบาทและภารกิจตลอดจนกำหนดการเป็นไปได้ในขอบเขตของงานที่ต้องกระทำกำหนดขอบเขตและการคาดหวังในผลลัพธ์ว่าพื้นที่ใดจะใต้แผนเข้าไปดำเนินการโดย คำนึงถึงเรื่องเวลาระบุตัวชี้วัดของประสิทธิผลตลอดจนกำหนดปัจจัยที่ใต้ในชีวิตประจำวันใน วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นเลือกและกำหนดวัตถุประสงค์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการดำเนินงานจัดเตรียมแผนปฏิบัติการโดยกำหนดบรรลุวัตถุประสงคอย่างไรดังนี้กำหนดโครงการ(Programming) จัดลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์กำหนดตารางของแผนงาน(Scheduling) โดยกำหนดรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์กำหนดงบประมาณ(Budgeting) โดยกำหนดให้ครอบคลุมถึงงานที่จะต้องกระทำ..