Recent Posts

 • กลธุทธ์ไนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

  กลธุทธ์ไนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

  กลธุทธ์ไนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว คำว่ากลยุทธ์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า นักวิชาการบางท่านเรียกในภาษาไทยว่า”ยุทะวิธี” จะขอกล่าวถึงความหมายของกล ยุทธ์(Strategy)นักทัศนะของนักวิชาการดังนี้ สก็อต เอ็ม ดัทลิป และคณะ(Scott M. Cuttlip and Other 1999: 371).. • การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

  การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

  การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว (Public Relations) มีการให้ความหมายต่างไว้ดังนี้ เป็นการHความพยายามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้สามารถสร้างและรักษาค่านิยม(Goodwill) เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมก้นระหว่างองค์กรกับชุมชน เป็นการจัดการขององค์การเพื่อ สร้างสัมพันธภาพอันดีก้บผู้รับข่าวลารกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value)..


 • การออกแบบเชิงท่องเที่ยว

  การออกแบบเชิงท่องเที่ยว

  การออกแบบเชิงท่องเที่ยว การสร้างความคิดและการแสดงออกของมนุษย์เกี่ยวกับการออกแบบเชิงท่องเที่ยว มีความแตกต่างกัน ไปตามศักยภาพในกระบวนการคิด และสติปัญญาของแต่ละบุคคล ทั้งนี้จะต้องสร้างสรรค์งาน รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมา ภายใต้แรงบันดาลใจของผู้ออกแบบเชิงท่องเที่ยว โดยจะต้องคำนึงถึงความต้องการ ความ สวยงาม ความกลมกลืนของรูปทรง ลี รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมที่มืจินตนาการ..


 • สื่อสิงพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยว

  สื่อสิงพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยว

  สื่อสิงพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวคือ สื่อที่ใช้การพิมพ์เป็นหลักเพื่อติดต่อสื่อสาร ทำความเช้าใจกันด้วยภาษา เขียนโดยใช้วัสดุ กระดาษ หรือวัสดุอื่นใดที่พิมพ์ได้หลายสำเนาเซ่นผ้า แผ่นพลาสติก สิงพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติกี่พิมพ์พ.ศ. 2484 บัญญัติว่า “สิ่งพิมพ์” หมายความว่า สมุด แผ่นกระดาษหรือวัสดุ..


 • ประวัติศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา สมัยรัชกาลที่ 1

  ประวัติศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา สมัยรัชกาลที่ 1

  สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงจัดการปกครองหัวเมืองทางแผ่นดินสูงตอนริมแม่น้ำโขง เป็นประเทศราช 3 เมือง คือ เมืองเวียงจันทร์ เมืองนครพนม และเมืองนครจำปาศักดิ์ ให้เมือง นครราชสีมาปกครองเมืองเขมรป่าดงและหัวเมืองดอนที่ไม่ได้ขึ้นต่อ..


 • นครราชสีมาในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

  นครราชสีมาในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

  รัชกาลที่ 4 เมืองนครราชสีมามีความเจริญมากขึ้น เป็นศูนย์กลางการค้าขายของหัวเมือง ทางตะวันออก เพราะมีสินค้าที่พ่อค้าต้องการมาก เซ่น หนังสัตว์ เขาสัตว์นอแรดงา และไหมพวก พ่อค้าเดินทางมาซื้อสินค้าเหล่านี้แล้วส่งไปจำหน่ายที่กรุงเทพฯ และซื้อสินค้าจากกรุงเทพฯ มา จำหน่ายในหัวเมืองตะวันออก โดยตลาดกลางอยู่ที่เมืองนครราชสีมาในรัชกาลนี้..


 • ประวัติจังหวัดนครราชสีมาเมืองนครราชสีมา

  ประวัติจังหวัดนครราชสีมาเมืองนครราชสีมา

  ประวัติจังหวัดนครราชสีมาเมืองนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง ใต้ ในท้องที่อำ๓อสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบันประมาณ 31 กิโลเมตรคือ เมือง”โคราช”หรือ”โคราฆะ,’กับเมือง”เสมา”ทั้งสองเมืองตังกล่าว เคยเจริญ รุ่งเรืองมาก ในสมัยขอมแต่ปัจจุบันเป็นเมืองร้าง ตั้งอยู่ริมฝังลำตะคอง สมัยกรุงศรีอยุธยา ใน..


 • ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย

  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย

  การพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพี่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย (Tourism Capital of Asia) โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนารูปแบบ การท่องเที่ยวหลากหลายการเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ การกำหนดมาตรฐานความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตริ เพี่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทย ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและมี ความยั่งยืนบริเวณจังหวัดนครราชสีมาเริ่มมีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม มีร่องรอยและ หลักฐานการตั้งชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อประวัติศาสตร์ จากนั้นก็ค่อยๆก้าวหน้าเข้าสู่สมัย..


 • การเข้ามาดูเเลจัดระเบียบด้านท่องเที่ยวถนนข้าวสาร

  การเข้ามาดูเเลจัดระเบียบด้านท่องเที่ยวถนนข้าวสาร

  เรื่อง ถนนข้าวสาร ย่านที่พักราคาถูกดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (2543:1-4) รวมทั้งนักท่องเที่ยวก็ยังประทับใจในสิงแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะการได้พบปะยับ ผู้คนต่างซาสิต่างภาษา จำนวนมากและให้เหตุผลที่จะกลับมาพักแรมที่ถนนข้าวสารเกในอนาคต เพราะสะดวก ราคาที่พักถูก และเป็นจุดเริ่มต้นชองการเดินทางในภูมิภาคเอเชียเฉียงใต้ แด่นกท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังพบปัญหาในขณะที่พำนักสถานที่พักแรมที่ถนนข้าวสาร เน้น ปัญหา..