Articles Posted in the " ประตูชัย " Category

  • ประตูชัยเวียงจันทน์

    ประตูชัยเวียงจันทน์

    ประตูไซ หรือ ประตูชัย ປະຕູໄຊ  เป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกให้ชาวลาวผู้เสียชีวิต ของสงครามในใจกลางของลาว ในการต่อสู้เพื่อการเป็นอิสรภาพจากฝรั่งเศสและสงครามต่างๆ   ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี  1957 – 1968 ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ ประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า รันเวย์แนวตั้ง..